Algemene Voorwaarden Pedicure S. van Dijl

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure S. van Dijl en een cliënt waarop Pedicure S. van Dijl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Pedicure S. van Dijl
Pedicure S. van Dijl zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure S. van Dijl zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure S. van Dijl melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure S. van Dijl het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. 
Indien  de cliënt dit niet voldoet, mag Pedicure S. van Dijl u een nieuwe afspraak ontzeggen.

Indien Pedicure S. van Dijl door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) een gemaakte afspraak niet kan nakomen,
zal Pedicure S. van Dijl dit de cliënt direct laten weten en een nieuwe afspraak inplannen.

 

4. Betaling
Pedicure S. van Dijl vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Pedicure S. van Dijl kondigt eventuele prijsstijgingen van behandelingen minimaal een maand voor ingangsdatum aan op internet en maakt het zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Pedicure S. van Dijl  bij aanvang van de eerste behandeling van alle benodigde gegevens, welke noodzakelijk zijn om de behandeling  goed te kunnen doen. Pedicure S. van  Dijl  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.
Pedicure S. van Dijl behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure S. van Dijl zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden .

6. Aansprakelijkheid
Pedicure S. van Dijl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure S. van Dijl is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Pedicure S. van Dijl  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure S van Dijl het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.